Kalendarium
Wiadomości Portu Gdyńskiego / Ryszard Mielczarek
DataWpis

Sobota
23 wrzesień
1922

Przyjęcie przez Sejm RP ustawy w sprawie -budowy portu morskiego przy Gdyni na Pomorzu.

Wtorek
06 styczeń
1931

Odbyła się uroczystość linii Gdynia - Rotterdam, zorganizowanej przez P. P. "Żegluga Polska", która postawiła do służby na tej linii S/S "Chorzów".

Poniedziałek
19 styczeń
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, w trakcie którego rozpatrzono sprawy: wynajmuj lodołamacza dla portu, holowania statków, ogrodzenia portu, oraz wysłuchano sprawozdania Komisji Celnej Tymczasowej rady Portowej.

Piątek
09 październik
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej. Na posiedzeniu rozpatrywano projekt ustawy w sprawie organizacji i zarządu portu w Gdyni.

Środa
14 październik
1931

Port gdyński zwiedzali członkowie zarządu Francusko-Polskiego Towarzystwa Kolejowego.

Wtorek
20 październik
1931

Na posiedzeniu komisji Kolejowo-Drogowej Tymczasowej Ray Portowej uzgodniono położenie Miejskiej Stacji Towarowej, a pozatem dyskutowano nad sprawa obsługi kolejowej projektowanego nabrzeża dla przeładunku rud, oraz nad sprawą obsługi kolejowej przyszłego elewatora zbożowej.

Wtorek
03 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, poświęconej dalszemu rozpatrzeniu i przedyskutowaniu projektu zmiany organizacji i zarządu portu gdyńskiego.

Czwartek
05 listopad
1931

Wszedł do portu S/S "E.M. Dalgas" z pierwszym całookrętowym ładunkiem bawełny w ilości 7,350 bel. Wyładunek trwał 22 godziny.

Wtorek
10 listopad
1931

Został oddany do eksploatacji magazyn cukrowy, stanowiący przedłużenie magazynu "Cukroport I". Nowa część posiadała długość 95 m oraz szerokość 50 m, czyli 4.750 m2 przestrzeni składowej.

Czwartek
12 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Tymczasowej Rady Portowej, powołanej do zbadania projektu reformy opłat portowych w Gdyni, oraz odnośnego rozporządzenia wykonawczego. Ostateczne wnioski Komisji zostały przekazane Departamentowi Morskiemu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Piątek
20 listopad
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Tymczasowej Rady Portowej, powołanej do zbadania projektu reformy opłat portowych w Gdyni, oraz odnośnego rozporządzenia wykonawczego. Ostateczne wnioski Komisji zostały przekazane Departamentowi Morskiemu Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

Wtorek
24 listopad
1931

W Magazynie Nr 2 wskutek zaproszenia ognia przez robotników, zapaliła się słoma przy składowanym cukrze, a następnie sama cukier. Przybyła na miejsce wypadku portowa straż ogniowa, oraz holowniki ratownicze ugasiły ogień w przeciągu 15 minut. Port strat nie poniósł, zaś straty właściciela towaru wyniosły kilka tysięcy złotych.

Czwartek
26 listopad
1931

Został oddany do użytku magazyn cukrowy "Cukroport Nr III" o powierzchni składowej 5.000 m2. Był to dawny magazyn Warszawskiego Towarzystwa Transportowego, który przed rozbudową i wykupieniem go przez Związek Cukrowni posiadał powierzchnię 1.250 m2.

Wtorek
01 grudzień
1931

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, na którym rozpatrzono ostateczny projekt rozporządzenia o morskich opłatach portowych, przedyskutowano sprawę zagadnień celnych w porcie, oraz regulaminów dla Komisji T. R. P., a następnie wysłuchano sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa.

Niedziela
06 grudzień
1931

Przybyła do Gdyni wycieczka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbywających w Warszawie szkolenie. Członkowie wycieczki zapoznali się szczegółowo z portem i jego pracą. Wycieczka opuściła Gdynię 8 grudnia 1931 r.

Wtorek
08 grudzień
1931

Gdynię opuściła wycieczka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy zapoznali się z pracą portu.

Piątek
11 grudzień
1931

Zawinął pierwszy statek sowiecki S/S/ "Proletarij", który przybył z Leningradu z ładunkiem 900 ton złomu.

Wtorek
15 grudzień
1931

Rozpoczęła się ogólna deratyzacja wszystkich magazynów oraz lokali biurowych i mieszkalnych. Zakończona ona została 18 grudnia 1931 r.

Czwartek
17 grudzień
1931

Odbyło się posiedzenie Komisji Celnej, powołanej przez T. R. P. dla zbadania zagadnień celnych, omawianych na posiedzeniu Tymczasowej Rady Portowej 1 grudnia 1931 r.

Czwartek
17 grudzień
1931

Trwała ogólna deratyzacja wszystkich magazynów oraz lokali biurowych i mieszkalnych.

Piątek
18 grudzień
1931

Zakończyła się ogólna deratyzacja wszystkich magazynów oraz lokali biurowych i mieszkalnych.

Środa
30 grudzień
1931

Na S/S "Else Essberger" został wysłany do Selxaek (Belgia) pierwszy transport melasy 91.100 t), załadowany przez firmę "Polski Melas", będącą bazą eksportową dla tego artykułu zorganizowaną w porcie gdyńskim przez cukrownie polskie.

Wtorek
19 styczeń
1932

Przybył S/S "Joazeiro" rozpoczynając regularną komunikację pomiędzy Gdynią a portami Ameryki Południowej.

Środa
20 styczeń
1932

Przybył z Rotterdamu S/S "Chorzów" z pierwszym ładunkiem (116 t) śledzi poławianych koło brzegów Szkocji przez polskie statki rybackie Towarzystwa "Morze Północne".

Czwartek
21 styczeń
1932

Ze stoczni w Nakskov (Dania) przybył nowy polski statek S/S "Śląsk", zbudowany dla P. P. "Żegluga Polska" przeznaczony dla utrzymywania regularnej komunikacji z portami Tallinn i Helsingfors.

Poniedziałek
25 styczeń
1932

Na S/S "Ottilie" nadszedł z Hamburga pierwszy większy transport wełny, w ilości około 145 t.

Czwartek
04 luty
1932

Odbyło się posiedzenie Komisji Celnej Tymczasowej Rady Portowej, poświęcone sprawie morskich ceł preferencyjnych.

Czwartek
11 luty
1932

Przybyła wycieczka przedstawicieli przemysłu włókienniczego z P. P. Scheiblerem i G. Geyerem na czele. W wycieczce wziął także udział dyrektor Państwowego Instytutu Eksportowego oraz komisarz rządowy dla spraw bawełnianych inż. Wesołowski. Goście odbyli konferencję z władzami portowymi w Urzędzie Morskim, a następnie zwiedzili port. Byli też podejmowani śniadaniem przez Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe na S/S "Łódź", który tego dnia znajdował się w porcie.

Piątek
12 luty
1932

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, na którym rozpatrzono sprawę morskich ceł preferencyjnych oraz sprawę pilotażu, a następnie wysłuchano wniosków Komisji Holowniczej Tymczasowej Rady Portowej.

Czwartek
18 luty
1932

W Urzędzie Morskim odbyła się konferencja w sprawie budowy elewatora. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Centrali Rolników oraz Państwowych Zakładów Zbożowych.

Piątek
19 luty
1932

Port zwiedziła wycieczka słuchaczy Wyższej Szkoły Technicznej ze Szczecina (Hohere Techn. Staatslehranstalt fur Hoch- und Tiefbau).

Piątek
19 luty
1932

Odbyło się poświecenie S/S "Cieszyn", bliźniaczego statku S/S "Śląsk". Statek ten ten stanowił własność P/ P/ "Żegluga Polska".

Czwartek
25 luty
1932

Odbyło się posiedzenie Komisji Celnej Tymczasowej Rady Portowej, poświęcone projektowi rozporządzenia o Wolnej Strefie w porcie.

Wtorek
15 marzec
1932

Po raz pierwszy rozpoczęto przeładunek 12 parowozów, które Pierwsza fabryka Lokomotyw w Chrzanowie wysłała przez Gdynię do Oranu dla kolei francuskich. Parowozy te, ważące po 83 t każdy, zabrał przystosowany do przewozów tego rodzaju ładunków statek "Beldis". Parowozy przeładowanej zostały przy pomocy dźwigu portowego. Przeładunek zakończono 23 marca 1932 r.

Środa
16 marzec
1932

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, na którym przyjęto ostateczne wnioski w sprawie nowelizacji rozporządzenia o morskich cłach preferencyjnych. Rozpatrzono również w pierwszym czytaniu projekt rozporządzenia o ustanowieniu Wolnej Strefy w Gdyni.

Poniedziałek
21 marzec
1932

Przybył motorowiec "Kolsmaren" przywożąc 8.000 worków (519 t) kakao surowego, oraz 6.160 worków (523 t) nasion palmowych.

Środa
23 marzec
1932

Zakońcozno załadunek 12 parowozów na przystosowany do przewozów tego rodzaju ładunków statek "Beldis". Parowozy te przeznaczone dla kolei francuskich, ważące po 83 t każdy trafiły do Oranu.

Czwartek
31 marzec
1932

Automatycznie prolongowana została bez jakichkolwiek zmian umowa zbiorowa między Związkiem Gdyńskich Eksporterów Portowych a organizacjami zawodowymi robotników.

Piątek
08 kwiecień
1932

Odbyło się zebranie Komisji Celnej Tymczasowej Rady Portowej, podczas którego rozpatrzono sprawę konfiguracji basenów przyszłej Wolnej Strefy. Odbyła się również dyskusja nad projektem regulaminu mającego obowiązywać w Wolnej Strefie.

Wtorek
12 kwiecień
1932

Podczas posiedzenia Tymczasowej Rady Portowej, omawiano sprawy związane z ustanowieniem Wolnej Strefy .

Czwartek
21 kwiecień
1932

Odbyło się posiedzenie Tymczasowej Rady Portowej, poświęcone sprawom celnym, opłat portowych oraz przeniesienia do Gdyni Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych z Gdańska.

Sobota
23 kwiecień
1932

Z warunkami importu owoców południowych zapoznali się: Radca Handlowy Ambasady Włoskiej w Warszawie P. Menotti Corvi oraz Radca Ministerstwa Przemysłu i Handlu P. Łada. Goście zwiedzili port i byli obecni przy wyładunku 538 t cytryn z S/S "Mansuria", przybyłego z Catanii (Włochy).

Poniedziałek
25 kwiecień
1932

Do Norrkoping (Szwecja) wypłynął Z/M "Diana" z pierwszym całookrętowym ładunkiem soli kuchennej w ilości 325 t.

Wtorek
26 kwiecień
1932

Awarię w porcie odniósł S/S "Warszawa", należący do Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego. Statek odszedł do doku w Gdańsku, celem dokonania remontu, a na jego miejsce został uruchomiony S/S "Premjer".

Piątek
29 kwiecień
1932

Odbyło się roczne Walne Zgromadzenie członków Rady Interesantów Portu pod przewodnictwem dyrektora Kollata. Sprawozdanie roczne referował dyrektor organizacji dr Bolesław Kasprowicz. Po udzieleniu Zarządowi absolutorium i przyjęciu do wiadomości sprawozdania, wybrano Zarząd na rok 1932 ww dotychczasowym składzie: prezes - konsul inż. Korzon, )koncerny węglowe), wice prezes - konsul Byczkowski (ekspedytorzy portowi) oraz członkowie Zarządu - dyr. Rummel - (armatorzy polscy) Cienciała - (maklerzy okrętowi) i Hordyński (Przemysł portowy).

Poniedziałek
02 maj
1932

Przedstawiciele Rady Interesantów Portu odbyli konferencję w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie przedstawiając trudną sytuację, która wyłoniła się dl.a gdyńskich firm portowych w zwiazku z wyjatkowo wysokimi sumami, obciążającymi pracodawców w porcie z tytułu repartycji składek na ubezpieczenie od wypadków na rok 1932. Reprezentanci sfer gospodarczych zwrócili uwagę na to, że stawka średnia w porcie gdyńskim wynosi 5,33% płac robotniczych, podczas gdy obciążenie w porcie gdańskim wynosi zaledwie 1,7%.

Wtorek
10 maj
1932

Przypłynął transportowiec Argentyńskiej Marynarki Wojennej "Chaco". Dowództwo statku przekazało w ręce władz polskich 10 deportowanych z Argentyny, pochodzących z Polski.

Poniedziałek
16 maj
1932

Rozpoczął dwudniową inspekcję portu Minister Przemysłu i handlu dr. Ferdynand Zarzycki. W trakcie wizyty wziął udział w uroczystości poświęcenia nowego statku Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego S/S "Lublin", a następnie przeprowadził inspekcję szkód, wyrządzonyh przez zimowe burze na wybrzeżu.

Wtorek
17 maj
1932

Zakończyła się inspekcja pracy portu przeprowadzona przez Ministra Przemysłu i Handlu Ferdynanda Zarzzyckiego.

Niedziela
26 czerwiec
1932

Nadszedł do Gdyni S/S "Scanpenn", będący gruntownie przebudowanym statkiem American Scantic Line, noszącym dawniej nazwę S/S "Bird City".

Poniedziałek
27 czerwiec
1932

Na S/S "Śląsk" został przywieziony do Gdyni z Rotterdamu pierwszy duży ładunek sody w ilości 400 t.

Wtorek
28 czerwiec
1932

Przybył po raz pierwszy statek handlowy S/S "Lwów", będący bliźniaczym statkiem S/S "Lublin". Stanowił własność Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego.

Czwartek
30 czerwiec
1932

Przybyli z wizytą przedstawiciele władz portu w Kopenhadze: dyrektor Laub, inżynier portowy C. Jensen, dyrektorzy wolnego portu: O. Thielsen i H. Fugl-Meyer oraz dyrektor ceł w wolnym porcie: J. Berensen. Goście przebywali w Gdyni 3 dni zwiedzając szczegółowo port.

Piątek
18 listopad
1932

Zanotowano rekordową liczbę statków stojących jednocześnie w porcie. Tego dnia stało przy nabrzeżach 65 statków.

Środa
23 listopad
1932

Powrócił do Gdyni po kilkumiesięcznej podróży szkoleniowej rozpoczętej 23 listopada 1932 r. żaglowiec szkolny marynarki wojennej O.R.P. W trakcie rejsu odwiedził Lizbonę, Casablancę, wyspy Kanaryjskie, Plymouth.

Wtorek
29 listopad
1932

Przypłynął statek szwedzki "Mirrabooka", który przywiózł z Australii 2000 bel wełny.

Środa
30 listopad
1932

Przypłynął statek norweski z ładunkiem 1350 bel bawełny.

Poniedziałek
05 grudzień
1932

Przybył do na statku "Poseidon" p. Otto W. E. Jaatinen, celem zapoznania się z urządzeniami portu gdyńskiego.

Środa
07 grudzień
1932

W Urzędzie Morskim pod przewodnictwem dyrektora Departamentu Morskiego M.P.H., dr. Hilchena odbyło się posiedzenie Tymczasowej rady Portu. Rada omawiała m.in. sprawę zniżek niektórych opłat brzegowych, sprawę opłat za dźwigi i regulamin dźwigów. W trakcie spotkania na przewodniczącego Komisji Celnej wybrano naczelnika Borkowskiego z Urzędu Morskiego. Wysłuchano też sprawozdań o bieżących pracach w porcie.

Czwartek
08 grudzień
1932

W dniu dorocznego święta Państwowej Szkoły Morskiej odbyła się Msza Św. Jako przedstawiciel Ministra Przemysłu i Handlu obecny był naczelnik Wydziału Żeglugi F. Rostkowski oraz przedstawiciele miejscowych władz wojskowych i cywilnych. Po nabożeństwie odbyła się na I piętrze inauguracja galerii portretów osób, zasłużonych dla polskiej marynarki handlowej: kpt. Tadeusza Steckiego i kpt. Rynckiego, w obecności obu zasłużonych marynarzy.

Czwartek
08 grudzień
1932

Odbyła się uroczystość oficjalnego zainaugurowania linii Gdynia - Karlskrona. W uroczystości tej ze strony polskiej wzięli udział przedstawiciele władz portowych i miejskich m. Gdyni, zaś ze strony szwedzkiej szereg przedstawicieli sfer żeglugowych, którzy przybyli na S/S/ "Borgholm", kursującym na nowo założonej linii.

Piątek
09 grudzień
1932

Nadszedł do portu gdyńskiego na statku amerykańskim "City of Fairbury" tranzytowy ładunek samochodów przeznaczony dla Jugosławii i Rumunii w ilości 100 sztuk.

Niedziela
11 grudzień
1932

Wypłynął do Melbourne statek "Triton", który zabrał 64 tony maszyn przędzalniczych z Łodzi oraz 21 ton rur żelaznych, które przeszły przez Polskę tranzytem z Czechosłowacji.

Poniedziałek
12 grudzień
1932

Port zwiedzili dwaj studenci węgierscy: Michel Fekete i Otto von Schneidt, odbywający podróż po Polsce z inicjatywy poselstwa R. P. w Bukareszcie i będący gośćmi akademickiego związku zbliżenia międzynarodowego "Liga" w Warszawie.

Sobota
17 grudzień
1932

Odbyło się poświęcenie S/S/ "Lublin". Nowy statek będący własnością Polsko-Brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego został przeznaczony do utrzymania regularnej komunikacji na linii Gdynia - Gdańsk - Hull.

Poniedziałek
19 grudzień
1932

Wizyta Ministra Przemysłu i Handlu dr. Ferdynanda Zarzyckiego.

Niedziela
25 grudzień
1932

Zwiedził port gdyński p. Mowrer, korespondent pism amerykańskich z Berlina.

Czwartek
29 grudzień
1932

Zwiedził port i miasto p. Paul C. Smith, korespondent "San Francisco Chronicle", odbywający podróż po Polsce celem zapoznania się ze stosunkami gospodarczymi kraju.

Środa
20 marzec
1935

Lloyd Bydgoski uruchomił linię do Wolnego Miasta Gdańska.

Środa
16 grudzień
1936

W Biurze Portowym P.K.P. odbyła się konferencja pod przewodnictwem prezesa inż. B. Dobrzyckiego, w której wzięli udział dyrektor Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowski oraz przedstawiciele zainteresowanych afer gospodarczych. Na konferencji tej omawiano kwestię dalszego usprawnienia ruchu kolejowego w porcie gdyńskim.

Niedziela
10 styczeń
1937

Przybył transatlantyk "Pułaski", powracając z portów Ameryki Południowej, przywożąc kilkudziesięciu pasażerów i 1113 ton ładunku i pocztę. M.in. na jego pokładzie przybył do Gdyni redaktor argentyńskiego argentyńskiego dziennika "La Nation" Pizarro Lastra. Gość argentyński złożył wizytę przedstawicielom władz gdyńskich oraz zwiedził port i miasto.

Wtorek
12 styczeń
1937

Przybył dyrektor portu wolno-cłowego w Stockholmie inż. Olaf Stendahl. Po złożeniu wizyty dyrektorowi Urzędu Morskiego inż. Łęgowskiemu, inż. Stendahl zwiedził port i jego urządzenia.

Piątek
05 luty
1937

Przybył po raz pierwszy statek "Tatra" zbudowany na zamówienie norweskiego armatora Wilhelmsena. Statek przeznaczony został do obsługi linii Gdynia - Porty Zatoki Meksykańskiej.

Poniedziałek
15 luty
1937

Przedstawiciel kolei i portów bułgarskich Nikifor Popow zwiedził port.

Wtorek
16 luty
1937

Odbyło się zebranie gdyńskiej Rady Portowej, któremu przewodniczył dyrektor Urzędu Morskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie sanitariatu portowego, holownictwa i ewentualnego lodołamacza i niektórych opłat oraz bieżące sprawy eksploatacyjne, techniczne i kolejowe. Wreszcie poruszono sprawę rozpowszechniania niezgodnych z rzeczywistością wiadomości o porcie gdyńskim, które eksploatowano są następnie przez niechętne portowi odłamy prasy zagranicznej.

Poniedziałek
01 marzec
1937

Weszło w życie obwieszczenie Ministra Przemysłu i handlu (Monitor Polski Nr 42/37 r.) o zmianie w taryfie opłat portowych, wprowadzonej obwieszczeniem z dn. 15 maja 1936 r.

Wtorek
04 styczeń
1938

Zmarł w Stanisławowie Emilian Burgel, Radca Urzędu Morskiego w Gdyni, emerytowany Naczelnik Wydziału Handlowo-Taryfowego P.K.P. Stanisławowie.

Środa
12 styczeń
1938

Przybył do Gdyni przedstawiciel Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie inż. Toth, który również zwiedził port.

Wtorek
01 listopad
1938

Uruchomione zostało tymczasowe przedstawicielstwo P.K.P. oraz portów Gdyni i Gdańska w Bratysławie.

Wtorek
31 styczeń
1939

W Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się zebranie Rady Portowej pod przewodnictwem Dyrektora Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowskiego. W trakcie zebrania omówiono sprawy programu inwestycyjnego, z których za najważniejsze uznano: przedłużenie pirsupasażerskiego, przecięcie mola Węglowego, pogłębienie niektóych nabrzeży do przeładunku węgla oraz budowę nowego basenu dla przeładunku rud i towarów masowych. Następnie rada portowa zapoznała się z ostatecznym tekstem projektu ustawy  o autonomizacji portu i sprawę tę skierowała do dokładniejszego rozpatrzenia przez specjalanie wyłonioną komisję. Poruszone podczas spotkania zostały też sprawy konkurencyjności kosztóww przeładunku i robocizny w porównaniu do innych portów.

Wtorek
31 styczeń
1939

W Urzędzie Morskim odbyło się zebranie Rady Portowej pod przewodnictwem Dyrektora Urzędu Morskiego inż. St. Łęgowskiego. Na zebraniu tym omówiono sprawy programu inwestycyjnego w porcie gdyńskim oraz kolejność ich wykonania. Najważniejsze z tych inwestycyj są następujące: przedłużenie pirsu pasażerskiego, przecięcie mola Węglowego, pogłębienie niektórych nabrzeży do przeładunku węgla oraz budowa nowego basenu dla przeładunku rud i towarów masowych.

Środa
08 marzec
1939

Celem zacieśnienia stosunków gospodarczych polsko-węgierskich, staraniem przedstawiciela Polskich Kolei Państwowych i portów Gdyni i Gdańska oraz Dyrekcji Budapesztańskiego wolnocłowego portu Cespel odbyła się w Budapeszcie wystawa portów Gdyni i Wolnego Miasta Gdańska.

Wtorek
25 kwiecień
1939

Odbyło się zebranie Rady Portowej pod przewodnictwem Dyrektora Urzędu Morskiego inż. St. łęgowskiego. Na zebraniu tym omówione zostały możliwości utworzenia handlu konsygnacyjnego, sprawy nowelizacji taryfy niektórych opłat portowych, oraz sprawy związane z bieżąca eksploatacją portu.
Port Gdynia Kalendarium
Rocznik Gdyński © 2018